Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

El-sparkesyklene har nå inntatt Norge for fullt. Spesielt merkbart har dette blitt i Oslo -trafikken der de elektriske sprakesykelene suser rundt over alt; på vanlige veier, på fortau og sykkelveier. Faren for å skade seg selv, andres person eller eiendom er så pass betydelig at man bør spørre seg om man er tilstrekkelig forsikret.

De siste månedene har de elektriske sparkesyklene inntatt våre største byer for fullt. Spesielt i Oslo-trafikken nærmest flommer det over av disse syklene, som på mange måter fremstår som et morsomt, effektivt og miljøvennlig fremkomstmiddel. Vi ser de overalt i trafikkbildet: på vanlige bilveier, sykkelveier og i relativt stor hastighet på fortauer der de kjører slalåm mellom fotgjengere. Vi kan dermed ikke stikke under stol at disse syklene også utgjør en relativt stor skaderisiko. 

Dersom man skulle komme til å skade seg selv, andre eller andres eiendom når man kjører rundt på en elektrisk sparkesykkel, må en derfor spørre seg selv: Er man forsikret? Eller blir man selv ansvarlig for betale for skader av egen lomme?

Skaderisikoen som disse el-sparkesyklene utgjør må anses som så pass stor at fører bør sørge for tilstrekkelige forsikringsdekninger.

Uten forsikring, risikerer man millionkrav
Fører av el- sparkesykkel, som uaktsomt påfører andre en skade, vil være ansvarlig for å erstatte det økonomiske tapet skaden medfører. Et økonomisk tap som følge av en personskade kan bli betydelig. Hvis man - for eksempel - i stor hastighet kjører på en fotgjenger og påfører vedkommende en varig hodeskade, kan ansvarlig skadevolder i verste fall bli ansvarlig for et millionbeløp. 

El-sparkesyklene er ikke som biler knyttet til en obligatorisk ansvarsforsikring. Det betyr at fører av e-sparkesykkel bør sørge for at vedkommende er tilknyttet en ansvarsforsikring.

En vanlig innboforsikring har en ansvarsforsikring som dekker skader man påfører andres eiendom, gjenstander eller personer man kommer i erstatningsansvar overfor.

Kommer man i rettslig erstatningsansvar som fører av el-sparkesykkel, og er omfattet av en innboforsikring, så vil en slik forsikringsdekning dekke ansvaret.

Det er imidlertid en del som ikke er tilknyttet innboforsikring. Dette gjelder i særlig grad studenter og unge voksne. Det er også grunn til å tro at denne gruppen er hyppige brukere av el-sparkesykler. Dersom man ikke har en slik innboforsikring, og skader noen med el-sparkesykkel, risikerer man et stort personlig erstatningsansvar.

Studenter kan være inkludert i foreldrenes innboforsikring selv om de bor store deler av året i studentbolig og ikke i barndomshjemmet. Det anbefales derfor å undersøke vilkårene i aktuelle forsikringer nærmere.

Melder man flytting til Folkeregisteret, må man vanligvis ha egen innboforsikring. Det anbefales å sjekke vilkårene, ettersom forsikringsselskapene kan ha ulike vilkår om dette

Fører av el-sparkesykkel må være den som er skyld i skaden, dvs. må være å klandre for ulykken, for at en slik ansvarsforsikring skal gjelde. Dvs. at føreren enten må ha opptrådt uaktsom eller grovt uaktsomt. Forsettlige handlinger dekkes ikke.

Som fører av el-sparkesykkel skal det generelt svært lite til før man rettslig sett er uaktsom. Aktsomhetsplikten er stor, spesielt når man kjører rundt blant fotgjengere. Man skal som fører av el-sparkesykkel i prinsippet kunne stanse for enhver hindring og bevegelse som oppstår blant fotgjengere.      

Ansvarsforsikringer knyttet til innboforsikringer har vanligvis et maksimalt erstatningsbeløp per hendelse på 3 millioner kroner.

Skader på seg selv dekkes ikke av ansvarsforsikring
Skader man påfører seg selv vil ikke være dekket under omtalte ansvarsforsikring. Det samme gjelder skader på egen eiendom eller ting. En slik ansvarsforsikring dekker heller ikke skader på leid el-sparkesykkel.  

Hvis man selv påfører seg skade som følge av en ulykke man selv er skyld i, vil altså ikke ansvarsforsikringen under innboforsikringen gjelde.

Skade på seg selv må dekkes av egne forsikringer, typisk ulykkesforsikringer, sykeforsikringer eller uføreforsikringer (ved arbeidsuførhet). 

Mange er tilknyttet ulykkesforsikringer via helårs reiseforsikring, barneforsikring eller forsikringsdekninger via jobb eller fagforening. Slike ulykkesdekninger har imidlertid ofte en begrenset dekning.

Det anbefales derfor å undersøke nærmere hvilke forsikringsdekninger man er omfattet av. Spesielt ved omfattende skader som medfører arbeidsuførhet, så vil ofte vanlige ulykkesforsikringer kun dekke en liten del av skaden og tapet.