Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

I en dom fra Borgarting lagmannsrett av 17. januar 2022 finner lagmannsretten at tinnitus, som selvstendig skade, skal anses som yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c. Tidligere har tinnitus kun blitt godkjent som en følgeskade av en hørselsnedsettelse (larmskade).

I denne saken kom lagmannsretten til at tinnitus skulle godkjennes, selv om det ikke kunne påvises en hørselsskade/støyskade.

Dommen kan dere lese her