Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

En tidligere helikopterpilot i Bristow Norway ble i Oslo tingrett tilkjent 7,1 millioner kroner i erstatning for tapt arbeidsinntekt etter å ha blitt 100 prosent ufør som følge av hørselsskade. Spørsmålet om hvilket tidspunkt erstatningen for tapt inntekt skulle gjelde fra, var avgjørende.

Som følge av arbeidet som helikopterpilot i Nordsjøen har mannen slitt med alvorlig grad av tinnitus og oversensitivitet for lyd (såkalt hyperacusis), etter å ha vært utsatt for ekstrem støy og vibrasjoner i over 9 000 flytimer. 

Skaden oppstod til tross for at helikopterpiloten benyttet verneutstyr, og fulgt rutiner for hørselsvern i utførelsen av arbeidet. Tvistens hovedspørsmål var om mannen hadde rett på et tilleggskrav på 7,1 millioner i erstatning for lidt inntektstap, eller om utbetaling på kr 6,1 millioner, som Tryg forsikring allerede hadde foretatt, var å anse som et fullt oppgjør.

I april 2019 fikk piloten utbetalt standardisert erstatning for fremtidig inntektstap. Forsikringsselskapet utbetalte ham da 1,9 millioner, samtidig som det ble presisert fra selskapets side at de verken erkjente ansvarsgrunnlaget eller at vilkårene om årsakssammenheng var oppfylt.  Selskapet opplyste at formålet var å etablere skjæringstidspunktet mellom lidt og fremtidig tap.

På et senere tidspunkt ble det klart at Tryg forsikring også var ansvarlig for å erstatte det lidte inntektstapet. Selskapet anførte imidlertid at erstatning for lidt inntektstap måtte begrenses til perioden 2016 – 2019, ettersom selskapet i april 2019 utbetalte erstatning for fremtidig inntektstap. Skjæringstidspunktet mellom lidt og fremtidig tap måtte derfor settes til april 2019. Tryg utbetalte på det grunnlaget kr 6.1 millioner som erstatning for lidt inntektstap.

Dette aksepterte ikke skadelidte som med bistand fra advokat Øyvind Vidhammer, i advokatfirmaet Simonsen Vogt, Wiig, mente at dette ville være i strid med alminnelig erstatningsrett, som også gjelder for lov om yrkesskadeforsikring.

Tidspunktet som skal brukes til beregning av erstatning i slike saker, er enten når det foreligger en oppgjørsavtale mellom partene eller domstidspunktet. I denne saken forelå det ingen oppgjørsavtale, kun en ensidig utbetaling. De vesentligste grunnelementene for et erstatningsoppgjør var ikke oppfylt.  Piloten mente derfor domstidspunktet måtte legges til grunn som skjæringstidspunkt.  Dvs. at lidt inntektstap skulle beregnes fra 2016 til desember 2022, hvilket innebar et krav på kr 7.1 millioner, i tillegg til det Tryg allerede hadde betalt.

Oslo tingrett var enig med helikopterpiloten og konkluderte med at grunnelementene i saken ikke var klarlagt da forsikringsselskapet foretok utbetalingen av grunnerstatningen i 2019, og at tidspunktet som skulle brukes for måtte settes til domstidspunktet. Det betyr at lidt inntektstap måte beregnes fra 2016 og fremt til domstidspunktet 30.november 2022.  Tryg Forsikring ble dermed dømt til å betale ytterligere kr 7.1 millioner + sakens omkostninger.

Dommen innebærer at selskapene ikke ensidig kan etablere skjæringstidspunkt mellom lidt og fremtidig tap ved å utbetale grunnerstatningen.  Det er først når det foreligger en avtale mellom partene eller at alle vesentlige grunnelementer for et oppgjør er oppfylt, det kan etableres et tidspunkt for erstatningsberegning. Hvis ikke vil det være domstidspunktet som er avgjørende, opplyser advokat Øyvind Vidhammer  i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig