Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Det ser ut til at de fleste som blir smittet av corona-viruset kun får lette og forbigående plager. Det er imidlertid enkelte som får alvorlige plager, og noen som i verste fall dør, som følge av virussykdommen. Spørsmålet om erstatning for varig mén og økonomisk tap under yrkesskadeforsikringen kan da være aktuelt. Det er flere vilkår som må være oppfylt for at man skal kunne ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen.

Bedriftsvilkårene må være oppfylt
For det første må de såkalte bedriftsvilkårene i yrkesskadeforsikringsloven § 10 være oppfylt: Sykdommen må ha oppstått mens arbeidstakeren er "i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden".

Dette vilkåret kan være oppfylt, men det kan være utfordrende for arbeidstakeren å bevise at han/hun er smittet i arbeidssituasjonen pga. den betydelige risikoen for å bli smittet utenfor arbeid (altså i fritiden).

Kravet til yrkessykdom må være oppfylt
For det andre må kravet til "yrkessykdom" være oppfylt.

Forskriften om godkjente yrkessykdommer  (FOR-1997-07-28-902) har en uttømmende liste over sykdommer som skal godkjennes som yrkessykdom. Covid-19 er et nytt virus som ikke er tatt med på denne listen.

Det kan likevel være at Covid-19 og/eller følgesskader i enkelte (snevre) tilfeller kan anses å være yrkessykdom iht. forskriftens bestemmelse om sykdommer som skyldes smitte inntatt i § 1 bokstav H.

Denne bestemmelsen lyder som følger:

Sykdommer som skyldes smitte
1) under arbeid i laboratorium hvor en arbeider med vedkommende smittestoff.

2) under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. Følgende sykdommer omfattes:

a) tuberkulose,
b) poliomyelitt med lammelser,
c) difteri,
d) tyfoidfeber,
e) paratyfus A,
f) smittsom gulsott,
g) mononucleosis infectiosa,
h) andre smittsomme sykdommer når den yrkesskadde har fått komplikasjon fra hjernen og/eller ryggmargen, hjertet, nyrer eller ledd,
i) serum-hepatitt og sykdommer med liknende infeksjonsmåte, herunder AIDS og HIV-smitte, paratyfus B, andre salmonelloser og dysenteri når sykdommen etterfølges av en langvarig eller konstant smittebærertilstand.smitte med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

Etter forskriftens §1 H nr. 1 dekkes arbeid i laboratorier hvor en arbeider med vedkommende smittestoff. Dette gjelder uansett diagnose. Dette innebærer at Covid-19 omfattes for laboranter som jobber med corona-virus.

I tillegg omfattes etter forskriftens § 1 H nr. 2 lege-/tannlegekontor, sykehus, sosiale institusjoner og andre miljøer med "særskilt smittefare".

Forskriftens § 1 har en uttømmende opplisting av hvilke sykdomstilstander som dekkes i H nr. 2. Virussmitte til luftveier er ikke med i denne opplistingen. Men H nr. 2 h) omfatter "andre smittsomme sykdommer", og dermed Covid-19, blant annet når det oppstår komplikasjoner fra hjertet eller nyrer. Lungesykdom/-skade, som kan forventes å være den mest typiske komplikasjonen ved Covid-19 er ikke nevnt i opplistingen i H nr. 2 h), og andre lungesykdomsalternativer i forskriften passer ikke på smitte.

Dette innebærer at det kun unntaksvis i smitteutsatte arbeidsmiljøer og for komplikasjoner fra hjerte eller nyre (antatt sjeldne komplikasjoner ved Covid-19) kan være aktuelt med yrkessykdomsgodkjenning utenfor laboratorietilfellene.

Dekning begrunnet i "sikkerhetsventilen"
En annen aktuell hjemmel for å få Covid-19 godkjent som yrkessykdom er den såkalte sikkerhetsventilen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c). Iht. denne bestemmelsen godkjennes "annen skade og sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser" som yrkessykdom. Spørsmålet er om Covid-19 kan omfattes av denne sikkerhetsventilen. Spørsmålet kan antakelig besvares bekreftende.

Høyesterett har fastslått at sikkerhetsventilen er snever, og har satt som vilkår at arbeidssituasjonen må være risikofylt for at den skal komme til anvendelse (jf. bl.a. Rt-2008-1646 og Rt-2011-368). For helsepersonell som arbeider med smittede pasienter, kan vilkåret om risiko være oppfylt.

Bestemmelsens alternativ om "skadelige stoffer" kan være anvendelig på virussmitte, siden forarbeidene nevner eksempler langt ut over det man vanligvis legger i ordet "stoffer". Dette taler for at uttrykket antakelig skal tolkes vidt.

Alternativet "skadelige arbeidsprosesser" kan også være aktuelt for eksempelvis helsearbeidere som får utdelt ansiktsmasker, hansker og annet smitteverneutstyr av arbeidsgiver som ikke er av tilstrekkelig god kvalitet.

Følgelig kan sykdom som følge av corona-viruset for visse arbeidstakere antakelig godkjennes som yrkessykdom iht. sikkerhetsventilen.

Henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet
Personskadeavdelingen i Simonsen Vogt Wiig har vært i kontakt med Den norske Legeforening og med Sykepleierforbundet vedrørende manglende/snever dekning av arbeidstakere som påføres Covid-19 i arbeid. Vi har fra disse instanser fått opplyst at det er sendt en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet med tanke på å få Covid-19 inn på listen over yrkessykdommer, og dermed sikre yrkesskadedekning i aktuelle tilfeller. 

Vi vil følge med på hvilket svar departementet gir og den videre rettslige prosessen på området.