Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

I Agder lagmannsretts dom av 7. mai 2021 var spørsmålet retten skulle ta stilling til om en arbeidsulykke var funnet bevist, og således om det forelå årsakssammenheng mellom arbeidstakerens skade i venstre hånd og arbeidsulykken som skjedde da han var alene på jobb.

Spørsmålet for lagmannsretten gjaldt om skadelidte hadde sannsynliggjort at han hadde blitt utsatt for en hendelse som utgjør en arbeidsulykke etter arbeidsulykkesbegrepet iht. yrkesskadeforsikringsloven § 11 bokstav a). Lagmannsretten konkluderte med at det beskrevne hendelsesforløpet, slag mot hånd under tømming av søppelcontainere, potensielt kunne føre til den påståtte skaden på håndryggen til renovasjonsarbeideren, samt at objektivt konstaterbare funn ved undersøkelser som fremgikk av tidsnære bevis (lege- og sykehusjournaler) underbygget skadelidtes påstand.

Videre mente lagmannsretten at det at det noen måneder etter hendelsen ble gitt en mer utfyllende og presis beskrivelse av hendelsesforløpet verken isolert eller samlet sett var noe påfallende, samt at det at lege ikke ble oppsøkt før fem dager etter hendelsen heller ikke talte i skadelidte disfavør ved bevisvurderingen. Det avgjørende i den forbindelse var at de sakkyndige hadde konkludert med at det dreide seg om en skadehendelse som i utgangspunktet må anses relativt triviell, men som kan utvikle seg med smerter/plager etter en tid.

Skadelidte fikk godkjent hendelsen som arbeidsulykke.

Les dommen i sin helhet på lovdata.no.