Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Høyesteretts ankeutvalg tok i HR-2022-1799-U stilling til om konstituert lagdommer Monica de Jonge var inhabil som følge av yrkesbakgrunn i forsikringsbransjen.

Gulating lagmannsrett avsa den 25. mai 2022 dom i en sak der skadelidte krevde erstatning fra Fremtind forsikring for personskade etter en trafikkulykke.  Hovedspørsmålet i saken var årsakssammenheng. Lagmannsretten frifant forsikringsselskapet, og konkluderte med at det ikke forelå årsakssammenheng. Dommen ble avsagt under dissens, der konstituert lagdommer de Jonge tilhørte flertallet.

Ankeforhandlingen ble avholdt 6. til 8. april 2022, og i brev datert 5. mai 2022 informerte rettens leder slik om konstituert lagdommer de Jonges yrkesbakgrunn:

"For god ordens skyld skal det nå, om enn sent, opplyses at konstituert lagdommer Monica de Jonge har bakgrunn fra forsikringsbransjen. Hun har arbeidet i Tryg Forsikring siden 1997 med unntak av i alt tre og et halvt år som konstituert dommer i tingrett og lagmannsrett. I fem år arbeidet hun i konsernjuridisk avdeling, men hun har ellers arbeidet mye med personskadeerstatningsrett og vært fagsjef på hele personskadeområdet (herunder bilansvarsforsikring). I perioden 2005-2013 prosederte hun sporadisk personskadesaker for forsikringsselskapets side. Hun har imidlertid ikke hatt noen forbindelse til parten i saken, Fremtind forsikring AS. Monica de Jonge har nå arbeidet nærmere halvannet år som konstituert lagdommer. Perioden som konstituert løper ut 1. juli 2022, og hun er nå søker til andre dommerstillinger. Hvis hun ikke får slik stilling, vil hun med sannsynlighet vende tilbake til sin faste arbeidsgiver, Tryg Forsikring." 

Skadelidte anket lagmannsrettens dom, og gjorde blant annet gjeldende at det forelå saksbehandlingsfeil ved at konstituert lagdommer de Jonge var inhabil som følge av hennes yrkesbakgrunn og tidligere kontakt med advokatfirmaet som ankemotpartens prosessfullmektig var ansatt i.

Spørsmålet Høyesteretts ankeutvalg tok stilling til var om de Jonges lange tilknytning til forsikringsbransjen før hun ble konstituert som lagdommer, og på grunn av sin kontakt med advokatfirmaet der ankemotpartens prosessfullmektig var ansatt, medførte at hun var inhabil etter domstolloven § 108. Det følger av bestemmelsen at en dommer er inhabil dersom "andre særegne omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet".

Med henvisning til Rt. 1995-861 kom et samlet ankeutvalg til at dommer de Jonge var inhabil, og opphevet lagmannsrettens dom.

Les dommen her