Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Er tinnitus og hyperacusis å anse som yrkessykdommer i medhold av yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c)?

Vårt firma bistår en helikopterpilot som har vært utsatt for støy i sitt arbeid gjennom mange år. Han er som følge av støyeksponeringen påført betydelige tinnitusplager og hyperacusis med den følge at han har falt ut av arbeidslivet.

På vegne av helikopterpiloten krever vi erstatning fra det ansvarlige yrkesskadeforsikringsselskapet. Vi er ikke kommet til enighet med forsikringsselskapet. Saken ble først brakt inn for Finansklagenemnda, hvor vår klient fikk medhold. Se avgjørelse FinKN-2020-717. Selskapet vil ikke rette seg etter nemndas avgjørelse, og saken er derfor brakt inn for Oslo tingrett.

Saken dreier seg om hvorvidt tinnitus og hyperacusis omfattes av yrkesskadeforsikringsloven § 11, og da særlig første ledd bokstav c). § 11 lyder som følger:

tinnitus.jpg

I vår sak inntraff pilotens tinnitus og hyperacusis før han fikk noen larmskade. Tinnitus- og hyperacusisplagene kan derfor ikke sies å være følgeskader av larmskade, slik som ofte er tilfellet. Når disse plagene oppstår som følge av larmskade, er det på det rene at de omfattes av yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav b) idet de står oppført på en liste over sykdommer som godkjennes som yrkessykdommer, nedfelt i forskrift (såkalt listesykdom).

Når tinnitus og hyperacusis ikke er følgeskader av en larmskade, anfører vi at disse sykdommene er å anse som selvstendige sykdommer som omfattes av § 11 første ledd bokstav c), dvs. at de er sykdommer som "skyldes skadelig påvirkning fra skadelige arbeidsprosesser".

Vi anfører at det er en klar årsakssammenheng mellom pilotens tinnitus og hyperacusis og hans arbeids som helikopterflyger. Videre anfører vi at pilotens plager ligger helt opp til det som dekkes etter § 11 bokstav b), idet tinnitus som nevnt dekkes når det er en følgesykdom til en larmskade. Da mener vi plagene også bør være dekket av yrkesskadeforsikringen etter bokstav c) idet det ville være klart urimelig og i strid med lovens intensjon om tinnitus og hyperacusis som skyldes samme støykilde som larmskaden, ikke skulle være dekket bare fordi de er blitt konstatert først i tid. 

Finansklagenemnda gav oss medhold. Det blir spennende å se hvordan Oslo tingrett vurderer spørsmålet.