Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Høyesterett skal avgjøre om forsikringsselskapet kan kreve at forsikringstaker gjennomgår en operasjon.

En pilot som var ansatt i Widerøe mistet helseattesten som flyger grunnet gallesteinplager, og han ble dermed fratatt flylisensen. Han krever på denne bakgrunn utbetaling på ca. kr 5 millioner under lisensforsikringen som var tegnet i Protector Forsikring.

Protector avviser kravet om forsikringsutbetaling fordi det hevder at piloten vil bli frisk ved å operere bort gallesteinen, slik at han da kan jobbe som pilot igjen.

Protector Forsikring viser til at forsikringsselskapet iht. forsikringsavtaleloven kan gi den forsikrede «pålegg om tiltak som åpenbart vil begrense omfanget av selskapets ansvar, og skal dekke kostnadene ved disse tiltak». Selskapet mener altså at piloten plikter å la seg operere for gallestein.

Piloten på sin side, viser til at forsikringsavtaleloven også sier følgende: «... den forsikrede plikter ikke å følge et pålegg som gjør et urimelig inngrep i friheten til å råde over sin person». Han hevder at gallesteinoperasjonen er et urimelig inngrep i hans frihet til å bestemme over egen person.

Piloten vant frem både i Finansklagenemnda og i tingretten. Protector anket saken til lagmannsretten, og lagmannsretten gav forsikringsselskapet medhold. Piloten anket deretter saken til Høyesterett, og saken skal opp for Høyesterett 2. og 3. juni.

Advokat Øyvind Vidhammer i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig prosederer saken på vegne av piloten.

Advokat Vidhammer mener saken er prinsipielt viktig, og viser til at den handler om retten til å kunne nekte å utføre et kirurgisk inngrep, men likevel ha rett til forsikringsutbetaling, helt eller delvis.

Les mer om saken på NRK.no