Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et høringsnotat hvor det foreslås å gi hjemmel i forskrift til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning.

Hva er kapitaliseringsrente?
Når man skal beregne et engangsbeløp for erstatning av fremtidige merutgifter og fremtidig inntektstap, er det nødvendig å stipulere en rente som reflekterer de renteinntekter skadelidte vil ha på den kapitalen han/hun får utbetalt i nåverdi.

Kapitaliseringsrenten brukes altså for å beregne nåverdien av erstatning for fremtidig tap/utgifter der erstatningsbeløpet utmåles som et engangsbeløp. Rentens størrelse har derfor betydning for det nominelle engangsbeløpet som utbetales til skadelidte til dekning av fremtidige tap og utgifter.

Hvilken kapitaliseringsrente benyttes?
Rettspraksis har hittil fastsatt kapitaliseringsrenten. I erstatningsoppgjør i perioden 1993 til 2014 ble kapitaliseringsrenten satt til 6 %. Renten ble ved en dom fra Høyesterett i 2014 endret til 4 %. Det er altså sjelden rettspraksis endrer renten. Dette skyldes dels at det er sjelden at egnede saker kommer opp for Høyesterett, og dels at Høyesterett er noe tilbakeholdne med å endre kapitaliseringsrenten.

Behov for fleksibel fastsettelse av kapitaliseringsrenten
Det har lenge vært behov for en mer fleksibel fastsettelse av renten. Og det er behov for å fastsette rentenivået slik at det sikrer en rente som er i harmoni med det øvrige rente- og inflasjonsnivået i samfunnet for en relevant tidshorisont for skadelidte. Høyesterett har anmodet om at lovgiver fastsetter renten. Og bl.a. Personskadeforbundet har bedt departementet om dette.

Lovforslag
Nå har altså Justis- og beredskapsdepartementet fremmet forslag om at det i skadeserstatningsloven gis hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten i forskrift.

Advokat Marte Randen von Hirsch er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett. Lovutvalget har stilt seg positiv til departementets lovforslag.

Les mer om høringsforslaget her.