Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Justis- og beredskapsdepartementet har nylig lagt frem et lovforslag som sikrer ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt operativ trening.

Skader som skyldes operativ trening kan ofte skape utfordringer å få godkjent som yrkesskade, da de ikke alltid tilfredsstiller yrkesskadeforsikringslovens krav til "plutselig eller uventet ytre hendelse". Etaten selv og organisasjonene har lenge etterlyst en mer forutsigbar dekning gjennom en erstatningsordning som er bedre tilpasset akkurat disse skadene som skjer under trening, og som derfor ikke faller innunder arbeidsulykkebegrepet i lovens forstand. Den foreslåtte særordningen i politiloven skal fange opp skader som ikke dekkes etter de generelle reglene i yrkesskadeforsikringsloven. Hensikten bak lovforslaget er å forhindre at den usikkerheten som dagens regelverk skaper, kan påvirke den enkeltes innsats på trening som er nødvendig for å sette politiet i stand til å håndtere risikofylte redningsoppdrag og maktutøvelse.

Erstatningsordningen vil dekke skader som skyldes pålagt, organisert trening og testing som inngår i sertifiserings- og vedlikeholdsprogram for innsatspersonell. Den vil også dekke skader som skyldes pålagt organisert trening, kursing eller øvelse på operative politioppgaver som omfatter elementer av maktbruk eller redningstjeneste eller opptaksprøver for innsatspersonell.

Ordningen vil administreres av Statens pensjonskasse, og vil ha nær sammenheng med den vanlige behandlingen av samme skade under yrkesskadeforsikringsloven.

Dette lovforslaget kan også få betydning for det videre arbeidet med å få skader som oppstår under trening for andre yrkesgrupper som f.eks ambulansemedarbeider, ansatte i forsvaret og andre redningsetater, godkjent som yrkesskade.

Dersom du har spørsmål - ta kontakt med personskadeavdelingen i Simonsen Vogt Wiig.