Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Ingen må akseptere erstatningsoppgjør før 1.oktober 2022, hvis oppgjøret er basert på "gammel" kapitaliseringsrente.

Kapitaliseringsrente er en viktig faktor, og har stor betydning for utmåling av erstatning i personskadesaker.

Kapitaliseringsrenten er avgjørende for å finne nåverdien av et fremtidige tap, (fremtidige utgifter, inntektstap og menerstatning) når erstatning fastsettes til en engangssum etter skadeserstatningsloven.  

Kapitaliseringsrenten skal ta høyde for både forventet avkastning av erstatningen og inflasjon.

I 2014 satte Høyesterett kapitaliseringsrenten satt til 4%.  Begrunnelsen var at skadelidte burde klare å investere erstatningssummen slik at avkastningen ble 4 %.  Dess lavere kapitaliseringsrenten settes (forventet avkastning), dess høyere blir engangsutbetalingen.

Den 26.august 2022 ble det kunngjort en ny forskrift som endrer kapitaliseringsrente til 1,5 % for mindreårige og 2,5 % for alle andre. 

Den nye kapitaliseringsrenten skal ifølge forskriften gjelde for erstatning som «utmåles etter at forskriften har trådt i kraft», dvs. etter 1. oktober 2022. Utmålingstidspunktet blir dermed når partene enten har avtalt (kommet til enighet) om en samlet erstatning, eller når det blir avsagt dom i saken (domstidspunktet).

I større utmålingssaker vil det derfor ha stor betydning at utmålingen skjer etter 1.oktober 2022. I perioden frem til 1.oktober bør derfor ingen akseptere oppgjør hvis utmålingen skjer på grunnlag av gammel rentesats. Enten må den nye rentesatsen aksepteres som grunnlag for utmålingen, eller så må utmålingen utstå til etter 1. oktober 2022.