Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Vårt firma bistår et foreldrepar som mistet sønnen sin dagen etter fødsel ved Molde sykehus den 29. mars 2020. På vegne av foreldrene har vi fremsatt krav om oppreisning mot sykehuset, jfr. skadeserstatningsloven § 3-5. Vi har ikke kommet til enighet med helseforetaket.

Uenigheten består i om hvorvidt helseforetaket har opptrådt grovt uaktsomt, og om de etterlatte således har krav på oppreisningserstatning. Skl. § 3-5 a) lyder som følger:

"Den som forsettlig eller grovt aktløst har

a) voldt skade på person

kan…..pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte…"

Av annet ledd fremgår det videre at:

"Den som forsettlig eller grovt aktløst har voldt en annens døds, kan pålegges å betale avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre slik oppreisning som nevnt i første ledd."

Statsforvalteren i Trøndelag har i sin rapport av 26. mai 2021 konkludert med at Helse Møre og Romsdal HF ikke ga forsvarlig helsehjelp i vår sak, og at det ved behandlingen forelå brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. helsepersonelloven § 16 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6. I tillegg har Statsforvalteren konkludert med at helseforetaket ikke la til rette for at helsepersonell kunne oppfylle plikten til å gi forsvarlig helsehjelp. Det forelå dermed ikke bare brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, men også helsepersonelloven § 16 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6.

Vi er av den oppfatning at fødselshjelpen som ble gitt utgjør et markert avvik fra det forsvarlige, og at helseforetaket derfor har opptrådt grovt uaktsomt. Vi har på vegne av foreldrene fremmet oppreisningskrav basert på det såkalte organansvaret.

Helseforetaket er ikke enig i at vilkårene for oppreisning er oppfylt, og vi har varslet helseforetaket om at vi nå vil gå til rettslige skritt.

NRK Møre og Romsdal distriktsnyheter