Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Stadig flere spør hvilke rettigheter man har som pasient hvis man under behandling for andre forhold enn koronavirus blir påført koronasmitte ved behandlingsinstitusjonen. I tillegg er det også spørsmål om pasientrettigheter hvis det inntreffer svikt ved selve behandlingen for koronasmitte. Utgangspunktet er at du har krav på pasientskadeerstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dersom du har blitt påført en personskade som følge av feilbehandling. Kravet er lovregulert i Pasientskadeloven. Loven oppstiller vilkår som, dersom de er oppfylt, medfører at NPE blir ansvarlig for skaden.

Pasientskadeloven § 2 lyder:

Pasienten og andre som har lidt tap på grunn av pasientskade, har krav på erstatning når skaden skyldes

  1. a) svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes,
  2. b) teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved ytelsen av helsehjelp
  3. c) smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom,
  4. d) vaksinasjon, eller
  5. e) forhold som medfører ansvar for helsetjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler.

Dette innebærer at hvis du er innlagt med koronasmitte kan ha krav på erstatning som følge av svikt ved selve behandlingen du mottar, jfr. hovedregelen i psl. § 2 a).

Du vil videre kunne ha krav på erstatning dersom du blir smittet med koronavirus i forbindelse med behandling for andre forhold ved en behandlingsinstitusjon, jfr. psl. § 2 c). Bestemmelsen i psl. § 2 c) innebærer ikke noe krav om at helsepersonell som påfører en pasient smitte har utvist noen form for skyld for at erstatningsplikt utløses. Det er imidlertid en forutsetning for å ha krav på erstatning at skaden ikke skyldes pasientens grunnsykdom eller grunnlidelse. Dette innebærer at man må kunne påvise at smitten har skjedd ved behandlingsinstitusjonen, og at pasienten ikke var smittet med viruset før innleggelsen.

Dersom det kan påvises at man er smittet under opphold ved en behandlingsinstitusjon, vil det foreligge et ansvarsgrunnlag. For at man skal kunne ha krav på erstatning, må det i tillegg til at kravet om ansvarsgrunnlag må være oppfylt, foreligge faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom den feilbehandlingen og de skader og økonomiske tap skadelidte mener å ha blitt påført. Endelig må skadelidte kunne dokumentere at det har oppstått et økonomisk tap som følge av enten feilbehandlingen av koronasmitte jfr. § 2 a), eller den påførte smitten jfr. § 2 c).

Dersom disse tre vilkårene er oppfylt, vil NPE være ansvarlig, og du har krav på erstatning. Aktuelle erstatningsposter vil være påførte og fremtidige merutgifter, herunder hjelp i hjemmet, samt lidt og fremtidig inntektstap. Under forutsetning av at du er påført en varig og vesentlig skade vil du også ha krav på menerstatning.