Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Høyesterett godkjente i dom av 10. november 2022 ikke prostatakreft som yrkessykdom

En tidligere brannmann fikk i 2011 prostatakreft og fremsatte krav om å få sykdommen godkjent som yrkessykdom likestilt med yrkesskade iht. folketrygdloven § 134 annet ledd bokstav a. Kravet var begrunnet med eksponering for kreftfremkallende stoffer i arbeidet som brannmann.

Etter folketrygdloven § 134 annet ledd bokstav a, må det foreligge sannsynlighetsovervekt for at den aktuelle påvirkningen er egnet til å forårsake den aktuelle sykdommen.

NAV avviste brannmannens krav om yrkesskadeerstatning og fikk medhold i Trygderetten og lagmannsretten. Brannmannen anket til Høyesterett.

Høyesterett har i en nylig avsagt dom kommet til at sammenhengen mellom prostatakreft og påvirkningen som brannmenn utsettes for, er usikker, og at det med dagens medisinske kunnskap ikke kan ansees som overveiende sannsynlig at eksponeringen i brannmannyrket er egnet til å fremkalle prostatakreft. Høyesterett la til grunn at en viss overhyppighet av prostatakreft hos brannmenn hadde helt eller delvis andre årsaker.

Vilkåret om sannsynlighetsovervekt var ikke oppfylt, og den tidligere brannmannen fikk dermed ikke godkjent sykdommen som yrkessykdom.