Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

En nylig avsagt dom fra Frostating lagmannsrett (dom av 7. mai 2021), gjaldt spørsmålet om ryggskaden en arbeidstaker hadde pådratt seg da han løftet en pall på jobb, skulle anses som en arbeidsulykke og dermed godkjent som en yrkesskade av NAV.

Lagmannsretten vurderte om ryggskaden som oppsto ved løft av en pall, var en arbeidsulykke etter det såkalte avdempede arbeidsulykkebegrepet iht. folketrygdlovens § 13-3 annet ledd annet punktum. Spørsmålet etter denne bestemmelsen er om skadelidte har vært utsatt for «en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid

Lagmannsretten konkluderte med at vektbelastningen (pallen veide ca. 110 kg og de var to arbeidstakere til å løfte), i kombinasjon med en ugunstig arbeidsstilling, tilsa at løftet måtte vurderes som en arbeidsulykke. Lagmannsretten la vekt på at pallen lå flatt på lasteplanet, og at det var derfor vanskelig å få grep. Pallen ble reist fra bakkenivå, og retten mente at det særlig i starten av løftet måtte være vanskelig å få til en god løftestilling. Videre vektla lagmannsretten at det ikke ble brukt stropper eller andre hjelpemidler, samt at det var relativt trangt på lasteplanet, slik at skadelidte på grunn av sin plassering mot pallen tok den største vektbelastningen. Lagmannsretten understrekte også at løftet ble utført med krum rygg, og det var nødvendig å skifte arbeidsstilling flere ganger.

Skadelidte fikk godkjent sin skade som yrkesskade.

Dersom du lurer på om du har krav på yrkesskadeerstatning grunnet en arbeidsulykke, - ta kontakt med personskadeavdelingen i Simonsen Vogt Wiig.