Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Fagområder

Trafikkskade

Blir du skadet i en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har gjennom mer enn 40 år blitt et ledende advokatfirma innen trafikkskadeerstatning og bistår skadelidte i saker etter trafikkulykker.

Alle kjøretøy er pålagt å ha ansvarsforsikring, som dekker skader motorvognen volder. Den som blir påført personskade og økonomisk tap i trafikkulykker vil da kunne ha krav på erstatning mot ansvarlig forsikringsselskap. Dette gjelder uavhengig av hvem som har skyld i ulykken.

Den som er påført skade i en trafikkulykke kan kreve dekket sitt økonomiske tap. Det kan være inntektstap, dekning av utgifter og redusert livsutfoldelse. (menerstatning). Hvis den som har forårsaket trafikkulykken har opptrådt grovt uaktsomt, kan det også kreves oppreisning. (tort og svie).    

Våre advokater kan bistå med erstatningsoppgjøret, og skadelidtes advokatutgifter dekkes av bilforsikringen.

Ta kontakt for gratis konsultasjon

Vilkår for trafikkskadeerstatning

Det er tre hovedvilkår som må være oppfylt for at skadelidte kan ha krav på erstatning:

For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Ved trafikkskader gjelder et såkalt objektivt ansvar, dvs. at det ikke kreves at noen har skyld i skaden. Erstatning kan imidlertid bare kreves ved skade som bilen gjør. Det betyr at trafikkskaden må skyldes bilens fart eller egenskaper.

For det andre må det foreligge årsakssammenheng mellom trafikkulykken og en skade/tap. I trafikkskadesaker innebærer dette at trafikkulykken faktisk må ha forårsaket skaden. Det er ofte dette punktet som volder de største problemene i erstatningssakene. Forsikringsselskapet hevder at skadelidte hadde samme plager før trafikkulykken, og at vilkåret om årsakssammenheng dermed ikke er oppfylt.

For det tredje er det et vilkår for erstatning at det foreligger en skade/et økonomisk tap. Som hovedregel kreves et økonomisk tap for å ha rett til erstatning. Skadelidte kan i tillegg ha krav på såkalt menerstatning, som er en erstatning for redusert livsutfoldelse. Videre kan skadelidte kreve oppreisning (erstatning for tort og svie) i de tilfeller der skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, dvs. at bilfører har opptrådt særlig klanderverdig.

Via linkene til venstre kan du lese nærmere om erstatning etter trafikkskader.

Erstatningspostene etter trafikkskader

Trafikkskadeerstatning fordeles vanligvis på inntektstap, merutgifter samt menerstatning og eventuelt oppreisning. I tillegg kommer erstatning for skatteulempe. Ved dødsfall kan erstatning for tap av forsørger være aktuelt.

Det er også viktig å være oppmerksom på øvrige forsikringsavtaler som skadelidte kan være tilknyttet.

Her gjennomgår vi de ulike erstatningspostene:

Inntektstap

Dersom trafikkulykken har ført til reduksjon i inntekten, skal skadelidte ha full erstatning for inntektstapet. Det kan være snakk om både et lidt og et fremtidig inntektstap.  

Inntektstap oppstår for det første hvis man som følge av trafikkskaden blir helt eller delvis arbeidsufør. Et inntektstap vil også oppstå hvis trafikkskaden har medført at man ikke greier å jobbe overtid, mister bonus eller andre tillegg. En trafikkskade kan også medføre at karrieren stopper opp og/eller mister ansiennitet.  Ikke sjelden kan en trafikkskade innebære at man må bytte arbeid, gå ned i stilling, eller at en planlagt utdannelse må avbrytes. Det økonomiske tapet som oppstår i slike tilfeller skal erstattes fullt ut.

En viktig oppgave for advokaten er å hjelpe til med å identifisere tap og skaffe dokumentasjon for redusert inntekt.

Formålet med erstatningsutmålingen er å sette skadelidte i samme stilling som om skaden ikke hadde skjedd.  Kort fortalt må det da gjøres en sammenlikning inntektsnivået skadelidte ville hatt uten trafikkskaden, og hvilken inntekt man har hatt med skaden og vil ha i fremtiden.

Ved erstatningsutmålingen skal det gjøres fradrag for sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og øvrige pensjoner/ytelser fra NAV eller øvrige pensjonskasser.

Det foretas utmåling av både lidt inntektstap, dvs. fra skadetidspunktet og fremtidig inntekstap frem til pensjonsalder.

I tillegg må det også vurderes om trafikkskaden har medført et pensjonstap.

Hjemmearbeidstap

Skadelidte etter en trafikkskade kan også ha krav på erstatning for påført og fremtidig hjemmearbeidstap. I dette ligger at skadelidte kan få kompensasjon for sin reduserte evne til å utføre tyngre hus - og vedlikeholdsarbeid. Det kan for eksempel være rengjøring i hjemmet, vedlikehold av bolig, hagearbeid, snømåking. I prinsippet skal denne posten gi erstatning for utgiftene man ville hatt til å leie hjelp til å få utført hjemmearbeidet.  

Merutgifter

En skadelidt vil også ha krav på erstatning for rimelige og nødvendig merutgifter (ekstrautgifter) som trafikkulykken medfører.  De mest vanlige merutgiftene er til medisiner, behandling hos lege, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, tannlege, trening m.m.  Det kan også være utgifter til transportutgifter, spesialtilpasset utstyr, osv.

Hvis det snakk om en betydelig skade, kan det være behov for tilpasning/ombygging av hus, ortopediske hjelpemidler, installering av tekniske hjelpemidler, vergemålsoppgaver, pleie og omsorg, økte utgifter til strøm, økt slitasje på klær og inventar osv.  

Forsikringsselskapet erstatter kun merutgifter som ikke dekkes av det offentlige. Det innebærer at skadelidte først må søke kommunen eller NAV om dekning av slike utgifter. Utgifter som ikke dekkes av det offentlige, og som fremstår som rimelige og nødvendige, skal erstattes av trafikkforsikringen.

Utgiftene må dokumenteres. Det er derfor viktig at skadelidte tar vare på kvitteringer for alle utlegg som skyldes trafikkulykken.

Menerstatning

Menerstatning er kompensasjon for smerte og tapt livsutfoldelse. Menerstatningen skal gi en kompensasjon for ikke-økonomisk tap.

Vilkåret for menerstatning er at trafikkskaden har medført varig og betydelig skade av medisinsk art. Normalt kreves minimum 15 % varig medisinsk invaliditet.

Beregningen av menerstatning følger et standardisert system. Størrelsen på erstatningen avhenger av skadelidtes alder, skadelidtes kjønn, grad av medisinsk invaliditet og folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet. Den medisinske invaliditetsgraden som følge av trafikkulykken fastsettes av en medisinsk sakkyndig spesialist etter en særskilt invaliditetstabell som er inntatt i forskrift fra Helsedepartementet.

Oppreisning

Oppreisningserstatning skal være et "plaster på såret", dvs. erstatning for såkalt tort og svie.

Oppreisning kan kreves i de tilfeller der skadevolder har utvist grov uaktsomhet eller forsett, f.eks. når skadevolder har forårsaket skaden ved promillekjøring eller svært høy hastighet.

Skatteulempe

Skadelidte må betale skatt på renteinntektene fra erstatningen og eventuell formueskatt av kapitalen. Fordi skadelidte påføres en slik skattebyrde i fremtiden, vil man ha krav på et såkalt skatteulempetillegg som gjelder for erstatningspostene fremtidige merutgifter, fremtidig inntektstap og fremtidig hjemmearbeidstap. Størrelsen på skatteulempepåslaget er langt på veg standardisert gjennom praksis fra Høyesterett.

Tap av forsørger – utgifter ved dødsfall

Trafikkulykker som medfører dødsfall kan gi gjenlevende ektefelle, samboer og barn rett til erstatning for tap av forsørger. Videre kan det gis erstatning for gravferdsutgifter og andre utgifter som skyldes dødsfallet.

Andre forsikringsdekninger

Ved trafikkskade kan skadelidte ofte ha krav på utbetaling under andre forsikringer. Det kan være ulykkesforsikringer, pensjonsforsikringer eller uføreforsikringer. Disse kan være tegnet privat, eller de kan være etablert som kollektive ulykkesforsikringer gjennom fagforeningsmedlemskap eller ansettelsesforhold. Også skadelidtes ektefelle kan ha forsikringer som gir utbetaling. I forbindelse med slike forsikringer er det viktig å være oppmerksom på meldefristen som vanligvis er ett år.

Advokathjelp

Etter en trafikkskade er det gode grunner for å søke bistand hos advokat med erfaring fra erstatningsrett så tidlig som mulig:

  • Vi dokumenterer og fremmer krav mot ansvarlig forsikringsselskap.
  • Vi bistår skadelidte i forhold til øvrige forsikringsdekninger.
  • Vi bistår i forhold til skadelidtes trygderettigheter.
  • Vi beregner og krever dekket det økonomiske tapet.
  • Vi innhenter nødvendig dokumentasjon og bevis i en tidlig fase.
  • Vi sørger for at den skadelidte utredes av uavhengig medisinsk spesialist med nødvendig kompetanse.

Advokatbistand medfører at skadelidte avlastes fra å bruke mye tid og krefter på å fremme sin rett overfor forsikringsselskapet.

Nødvendige utgifter til juridisk bistand dekkes som hovedregel av ansvarlig trafikkforsikringsselskap.

Viktige huskeregler ved trafikkskader


1. Fyll ut skademelding så raskt som mulig

Etter trafikkulykker er det viktig å fylle ut skademelding snarest mulig.  Er man påført en personskade, bør dette noteres i skademeldingen.

I skademeldingen bør det gis en presis beskrivelse av skadehendelsen. Ved siden av å beskrive skadehendelsen bør man i skademeldingen også angi skadens art (nakkeskade, hodeskade, ryggskade etc.). Dokumentasjon nedtegnet kort tid etter ulykken har stor bevisverdi ved senere erstatningsoppgjør.

2. Oppsøk lege så raskt som mulig

Det er et vilkår for erstatning etter trafikkulykker at det er årsakssammenheng mellom skaden/det økonomiske tapet og ulykken.

For å sannsynliggjøre årsakssammenheng mellom en ulykke og en skade, er det viktig at skadelidte oppsøker lege innen 72 timer etter at ulykken har inntruffet og får journalført sine akutte plager.

Vi anbefaler at skadelidte forsikrer seg om at både skadehendelsen og alle symptomer blir journalført i legejournalen på en presis og utfyllende måte.

3. Oppsøk lege jevnlig etter skaden

Det er viktig å kunne dokumentere såkalte brosymptomer. I dette ligger at skadelidte må dokumentere sammenhengende plager fra akuttfasen til en kronisk fase, dvs. 1-2 år etter skadetidspunktet. Det dokumenteres enklest gjennom journalnotater fra fastlege eller andre behandlere. Skadelidte må derfor passe på å oppsøke lege jevnlig for å få dokumentert sine plager.

4. Ta vare på kvitteringer for merutgifter

Skadelidte skal ha erstattet sine påførte utgifter til behandlinger, medisiner etc. Det er viktig å ta vare på samtlige kvitteringer for utlegg som følge av skaden. Dette gjelder også alle andre utgifter som skyldes skaden, herunder kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil.

Hvis man på grunn av skaden har behov for hjelp i huset, for eksempel til rengjøring, oppussing, snømåking eller hagearbeid, kan man kreve erstatning. Ta derfor vare på kvitteringer for slike merutgifter.

5. Foreldelsesfrister

Vi anbefaler å melde trafikkskader til ansvarlig forsikringsselskap så tidlig som mulig.

Foreldelsesfristen for krav på erstatning etter personskade er 3 år fra den dagen skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden/tapet og den ansvarlige. For skader som har oppstått etter oktober 1998, plikter forsikringsselskapet å gi et skriftlig varsel om at foreldelse vil bli påberopt. Kravet kan da tidligst foreldes 6 måneder etter varselet. Dette forutsetter at skadelidte har meldt skaden til ansvarlig selskap innen foreldelsesfristen.

6. Skadelidte kan ofte ha flere forsikringer som gir dekning

Skadelidte har ofte flere forsikringer som kan gi utbetaling ved skade. Det er viktig å gå gjennom samtlige forsikringer for å avklare hvilke rettigheter de gir, enten de er tegnet privat eller gjennom arbeidsgiver, fagforening e.l. Det kan dreie seg om uføreforsikringer, sykdomsforsikringer, ulykkesforsikringer eller reiseforsikringer. Som fører eller passasjer er man som hovedregel også omfattet av en fører- og passasjerulykkesforsikring. Det er viktig at man også melder skaden til disse forsikringsselskapene.

Som oftest er det en meldefrist på ett år.

Hvis skaden ikke meldes innen fristen, kan kravet gå tap. Det er videre av betydning for skadelidtes krav på renter at skaden meldes så snart som mulig til selskapet.

7. Konferer med advokat før valg av medisinsk spesialist

Ca. 2 år etter skaden blir det vanligvis innhentet en spesialisterklæring fra medisinsk sakkyndig. Den sakkyndige skal vurdere spørsmålet om medisinsk årsakssammenheng og graden av varig medisinsk invaliditet. Tilsvarende vil erklæringen vanligvis inneholde en vurdering av om skaden har betydning for ervervsevnen. Erklæringen er derfor viktig for det endelige erstatningsoppgjøret.

Det er av stor betydning hvilken spesialist som utarbeider erklæringen. Skadelidte bør ikke akseptere forsikringsselskapets forslag til spesialist uten å ha konferert med en advokat som har erfaring fra personskadeoppgjør. På den måten sikrer man at skaden utredes av uavhengig medisinsk spesialist med relevant faglig kompetanse.

8. Konferer med advokat før aksept av tilbud om minnelig oppgjør

Når skadelidte aksepterer selskapets erstatningstilbud, er det inngått en bindende avtale mellom partene. Det betyr at skadelidte i utgangspunktet ikke kan komme tilbake senere og kreve en tilleggserstatning fra forsikringsselskapet. Det skal mye til for å få en sak gjenopptatt. Det er derfor fornuftig å konferere med en advokat med erfaring fra erstatningsoppgjør før endelig avtale inngås.

9. Hvis trafikkskaden skjer i arbeid – husk melding om yrkesskade

Hvis trafikkskaden skjer i arbeid, er det viktig å påse at arbeidsgiver melder yrkesskaden til NAV. Vi anbefaler skadelidte å følge opp dette selv, da det er en meldefrist på ett år fra yrkesskaden inntraff. Meld yrkesskade til NAV her.

Når trafikkskaden også er en yrkesskade, bør man også melde skadetilfellet til yrkesskadeforsikringsselskapet. I slike tilfeller kan man få erstatning enten fra trafikkforsikringsselskapet eller yrkesskadeforsikringsselskapet, avhengig av hvilken ordning som gir størst erstatningsutbetaling.