Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Fagområder

Voldsoffererstatning

Blir du påført personskade som følge av en straffbar handling, kan du ha rett til erstatning fra staten ved Kontoret for voldsoffererstatning. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har gjennom mer enn 40 år blitt et ledende advokatfirma innen personskadeerstatning og bistår skadelidte i saker om voldsoffererstatning.

Blir man utsatt for vold og påført en personskade, har man vanligvis krav på erstatning. Voldsutøveren er i utgangspunktet ansvarlig, men dersom vedkommende ikke vil eller kan betale, kan erstatningen kreves fra Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV). KFV er et statlig organ som utmåler og forskutterer erstatningen.

Ta kontakt for gratis konsultasjon

Om voldsoffererstatningen

Voldsoffererstatningen skal i utgangspunktet dekke det økonomiske tapet, samt tap av livsutfoldelse (menerstatning) dersom skaden er vesentlig. I voldssaker vil det også som oftest være grunnlag for erstatning for «tort og svie», såkalt oppreisningserstatning.

Skal det kreves voldsoffererstatning må saken anmeldes til politiet. Videre må man kreve at erstatningskravet tas med i en eventuell straffesak mot skadevolder. I tillegg kan man søke om voldsoffererstatning fra staten. Det gjøres ved å sende søknad til Kontoret for voldsoffererstatning på et eget skjema. Søker betaler ingenting til Kontoret for voldsoffererstatning for å få behandlet søknaden om voldsoffererstatning.

Vi anbefaler å søke bistand hos en av våre advokater så tidlig som mulig. Vi kan bistå med å melde skaden og sørge for avbrytelse av foreldelse. Videre kan vi bistå ved utredning av saken, valg av medisinsk spesialist og erstatningsberegningene. Hvis vilkårene for å få voldsoffererstatning er oppfylt, erstattes rimelige og nødvendige advokatutgifter av Kontoret for voldsoffererstatning.

Vilkår for å få voldsoffererstatning

Det er et vilkår for å få voldsoffererstatning at man er påført en personskade. Med personskade menes fysisk og/eller psykisk skade. Psykiske etter vold er typisk stresslidelser, angst, depresjon og lignende.

Videre er det et vilkår at man har blitt påført personskade som følge av straffbare handlinger som krenker livet, helsen eller friheten. Det må med andre ord være årsakssammenheng mellom skaden og den straffbare handlingen.

Skal det kreves voldsoffererstatning må saken anmeldes til politiet Det er også et vilkår at den straffbare handlingen er voldt i Norge. I noen tilfeller kan det gis erstatning også hvor voldshandlingen har skjedd utenfor Norge dersom skadelidte hadde tilstrekkelig tilknytning til Norge på skadetidspunktet.

Det må søkes særskilt om voldsoffererstatning, og dette gjøres ved å fylle ut et skjema som er laget av Kontoret for voldsoffererstatning. Søknaden skal sendes til dette kontoret.

Det kan søkes om voldsoffererstatning for overgrep som har skjedd i 1975 eller senere. For forhold som har skjedd før 1975 må det søkes om rettferdsvederlag fra Statens Sivilrettsforvaltning: www.sivilrett.no

For å få erstatning må skadelidte dokumentere et økonomisk tap. I tillegg kan det også gis ménerstatning og oppreisning.

Erstatningsposter i voldsoffersaker

Voldsoffererstatning fordeles vanligvis på inntektstap, merutgifter samt menerstatning og oppreisning. I tillegg kommer erstatning for skatteulempe. Ved dødsfall kan erstatning for tap av forsørger være aktuelt.

Det er også viktig å være oppmerksom på at skadelidte ikke kan kreve erstatning for økonomisk tap eller menerstatning som dekkes av det offentlige, for eksempel NAV trygd, eller av andre forsikringsordninger.

Her skal vi gjennomgå de ulike erstatningspostene:

Lidt inntektstap

Skadelidte har krav på å få erstattet inntektstapet f.o.m. skadetidspunktet og frem til erstatningen gjøres opp. I prinsippet vil man få erstattet forskjellen mellom nettolønn uten skaden og nettolønn med skaden.

Fremtidig inntektstap

Skadelidte har også krav på å få erstattet sitt fremtidige inntektstap. Med dette menes erstatning for forventet tap fra oppgjørstidspunktet til pensjonsalder.

Skadelidte vil også kunne ha krav på erstatning for tap i fremtidige pensjonsinntekter.

Påført hjemmearbeidstap

Skadelidte har krav på å få erstatning for såkalt påført hjemmearbeidstap. I dette ligger at skadelidte kan få kompensasjon for sin reduserte evne til å utføre hjemmearbeid, for eksempel rengjøring, vedlikehold av bolig, hagearbeid og lignende, frem til oppgjørstidspunktet. I prinsippet skal denne posten gi erstatning for utgiftene til å få utført dette arbeidet.

Fremtidig hjemmearbeidstap

Skadelidte kan kreve erstatning for sin reduserte evne til å gjøre hjemmearbeidet også i fremtiden. Det gir en engangserstatning som utmåles på bakgrunn av det årlige tapet.

Påførte merutgifter

Skadelidte har krav på å få erstattet rimelige og nødvendige merutgifter forårsaket av skaden. Utgifter som uansett ville påløpt, kan ikke kreves erstattet. Skadelidte kan heller ikke kreve erstatning for merutgifter som dekkes av det offentlige, for eksempel NAV trygd, eller av andre forsikringsordninger.

Det er en rekke utgiftsposter som kan være aktuelle. Vi kan gi følgende eksempler på aktuelle utgiftsposter:

Konsultasjoner og behandlinger hos leger, fysioterapeut, kiropraktor osv.

  • Medisiner
  • Hjelpemidler
  • Transportutgifter
  • Ombygging av bolig
  • Utgifter til pleie og omsorg
  • Utgifter til medhjelpere
  • Advokatutgifter

Som en hovedregel må utgiftene dokumenteres. Det er derfor svært viktig at skadelidte tar vare på kvitteringer for alle utlegg som skyldes skaden.

Fremtidige merutgifter

Skadelidte har også krav på å få erstattet rimelige og nødvendige merutgifter i fremtiden. Utgiftspostene er de samme som nevnt ovenfor under påførte merutgifter.

Skatteulempe

Skadelidte må betale skatt på renteinntektene fra erstatningen (og eventuell formueskatt av kapitalen.) Fordi skadelidte påføres en slik skattebyrde i fremtiden, har skadelidte krav på et såkalt skatteulempetillegg. Dette gjelder for erstatningspostene fremtidige merutgifter, fremtidig inntektstap og fremtidig hjemmearbeidstap. Størrelsen på skatteulempepåslaget vil bl.a. avhenge av hvordan erstatningen forutsettes disponert.

Menerstatning

Menerstatning er en kompensasjon for smerte og tapt livsutfoldelse. Ménerstatningen skal altså gi en kompensasjon for ikke-økonomisk tap.

Menerstatning ytes ved varig og betydelig skade av medisinsk art.

Beregningen av menerstatning følger et standardisert system. Størrelsen på erstatningen avhenger av skadelidtes alder, skadelidtes kjønn og grad av medisinsk invaliditet, og folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet.

Oppreisning

Oppreisningserstatning er en skjønnsmessig utmålt engangssum for den voldte tort og smerte (tort og svie) Erstatningsnivået er fastlagt gjennom forvaltnings- og domstolspraksis. Man må huske å opplyse til Kontoret for voldsofferstatning om man ønsker slik erstatning (enten i søknaden eller vedlagt brev til søknad).

Ved utmåling av oppreisning legges det vekt på hvor omfattende og smertefull skaden er og hvor alvorlig den straffbare handlingen som danner grunnlaget for søknaden er. Ikke enhver skade påført ved vold kvalifiserer til oppreisning.

Tap av forsørger – utgifter ved dødsfall

Straffbare handlinger som medfører dødsfall kan gi gjenlevende ektefelle, samboer og barn rett til erstatning for tap av forsørger.

Det kan ytes erstatning til den eller de etterlatte som avdøde ved dødsfallet helt eller delvis forsørget. Erstatningen skal videre omfatte dekning av utgifter til gravferden. Når det finnes rimelig kan de etterlatte også få erstattet andre utgifter i anledning dødsfallet, eksempelvis reise- og oppholdsutgifter for å overvære straffesaken. Også etterlatte kan ha krav på oppreisning.

Maksimal erstatning

Voldsoffererstatningen har en nedre og øvre grense. Erstatning ytes ikke for tap som er mindre enn kr 1.000. Den øvre grensen har vært endret en rekke ganger. Maksimal erstatning etter dagens regler er 60 x folketrygdens grunnbeløp.

Huskeregler i voldsoffererstatningssaker

1. Sikring av bevis

Voldsoffererstatning ytes hvor det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at skadelidte har vært utsatt for en voldshandling. Det er derfor viktig å sikre seg best mulig bevis i denne type saker. Husk å ta vare på bevis i form av for eksempel skriftlige trusler (ikke slett SMS-logg) og tilsvarende som viser hvilken krenkelse man har vært utsatt for.

2. Oppsøk lege så raskt som mulig

Det er et vilkår for å få voldsoffererstatning at man har fått personskade som følge av voldshandlingen. Det er viktig å oppsøke lege med en gang man er påført personskade (fysisk og/eller psykisk). Skriftlige journaler fra lege vil gjerne være et viktig bevis for personskade.

Skadelidte bør videre oppsøke lege jevnlig dersom hun eller han er påført varig personskade.

3. Ta vare på kvitteringer for merutgifter

Skadelidte plikter å dokumentere sitt økonomiske tap, og det lønner seg derfor å ta vare på alle kvitteringer for utlegg som skyldes skaden. Dette gjelder typisk kvitteringer for behandlingsutgifter.

4. Politianmeldelse

Det er viktig at overgrep/voldshandlinger meldes til politiet så snart som mulig. Årsaken er hensynet til politietterforskningen og ønsket om sikring av bevis.

Når det gjelder overgrep/voldshandlinger som har funnet sted i 2008 eller senere, er det ikke gitt noen frist for anmeldelsen. Tidligere var regelen at saken måtte være anmeldt til politiet ”uten ugrunnet opphold”.

Man kan kreve at erstatningskravet tas med i en eventuell straffesak mot skadevolder.

5. Søknad om voldsoffererstatning

Søknad om voldsoffererstatning sendes til Kontoret for voldsoffererstatning så snart som mulig. Søknad bør være sendt før kravet mot skadevolder er foreldet etter reglene i foreldelsesloven. Det er tilstrekkelig at søknaden om voldsoffererstatning fremsettes før skadevolderens eventuelle straffansvar er foreldet etter reglene i straffeloven. Krav fra skadelidte som ikke har fylt 21 år blir uansett ikke foreldet.

Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med søknaden.

6. Kage over vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning

Den som er uenig i vedtaket kan sende klage til Erstatningsnemnda for voldsofre.

Mer informasjon om voldsoffererstatning finnes på: voldsoffererstatning.no/