Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

En mann som arbeidet på oljeplattform fremsatte krav om erstatning fra tap av helseattest under arbeidsgivers forsikring hos Protector forsikring.

Som følge av manglende oppdragsmengde hadde hans arbeidsgiver iverksatt en nedbemanningsprosess, og mannen var oppsagt på tidspunktet som sjømannslegen hadde utstedt udyktighetserklæringen.

Protector forsikring avslo kravet under henvisning til at mannen ikke var ansatt på tidspunktet som udyktighetserklæringen var utstedt, og at han derfor heller ikke var omfattet av forsikringsordningen for tap av helseattest da han mistet lisensen.

Petroleumsarbeideren viste til at de aktuelle og alvorlige helseproblemene hadde inntrådt på et tidligere tidspunkt mens han fortsatt var ansatt, og at det er skadetidspunktet som må gjelde for utbetalingen av forsikringen.

Lagmannsretten kom til at han ikke hadde krav på erstatning, ettersom erklæring fra lege om varig udyktighet for arbeid offshore først ble utstedt flere måneder etter at mannen hadde fratrådt sin stilling. Forsikringstilfellet inntraff først når udyktighetserklæringen ble utstedt, og da var mannen ikke lenger omfattet av lisensforsikringen, selv om sykdommen utvilsomt hadde oppstått mens han fortsatt var ansatt.

Det er av denne grunn verdt å merke seg at en udyktighetserklæring fra sjømannslege bør foreligge så snart som mulig etter at sykdom/skade oppstår, og at udyktighetserklæringen må foreligge før en fratredelsesprosess.