Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

En kvinne ble påført et brudd i ryggen i forbindelse med en RIB-tur i anledning hennes utdrikningslag, og saken gjaldt spørsmålet om eventselskapet var erstatningsansvarlig for skaden, jf. skadeserstatningsloven § 2-1.

Høyesterett bemerket at de ikke kunne se at kvinnen eller eventselskapet hadde brutt forskriftene som gjelder for denne typen RIB-kjøring, jf. forskrift av 24. november 2009 nr. 1400 om drift av små passasjerfartøy § 4 og § 5.

Det var heller ikke påvist øvrige handlinger i strid med det passasjerene med rimelighet kunne forvente ved deltakelse på en slik tur. Høyesterett uttaler at her som ellers vil det kunne skje at noen kommer til skade, uten at det lar seg gjøre å peke på noen konkret uaktsom handling som årsak til hendelsen.

Og selv om aktsomhetskravet er strengt, medfører ikke ethvert avvik fra optimal adferd at det foreligger erstatningsbetingende uaktsomhet.

Les dommen her