Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Saken som er behandlet av Høyesterett gjelder krav om oppreisning etter en trafikkulykke. Dommen er avsagt 5. juni 2023 (HR-2023-1035-A).

Oppreisningserstatning

Oppreisning er det som tidligere ble kalt erstatning for tort og svie, og er en erstatning som skadevolder kan idømmes av moralske og preventive grunner, selv om den som er skadet eller etterlatte ikke har lidt noe økonomisk tap. Det gis kun oppreisning når skaden er gjort forsettlig eller grovt uaktsomt.

Oppreisning etter trafikkulykke

Saken som er behandlet av Høyesterett gjaldt en ulykke som skjedde i et sterkt trafikkert kryss hvor føreren av en bil svingte til venstre på rødt lys.  En person som kom på scooter i motgående kjørefelt ble truffet, og ble drept momentant.

Skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd gir hjemmel for å fastsette oppreisningserstatning til den skadelidte. Slik erstatning kan også måtte betales til avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre av den «som forsettlig eller grovt aktløst har voldt en annens død», jf. § 3-5 siste ledd.

Sjåføren av bilen ble dømt til 45 dager fengsel og tap av førerkort. For Høyesterett var det kun størrelsen på oppreisningen til scooterførerens etterlatte som var tema.

Høyesterett har de senere årene, i flere avgjørelser, systematisk byttet ut standardiserte oppreisningsbeløp med andeler av folketrygdens grunnbeløp. Høyesterett konkluderte også i denne saken med at oppreisningen skulle være på 1,5 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Det ble lagt til grunn at oppreisningen for uaktsomt drap heretter skal være på 1,5 G. Oppreisning skal tilkjennes på 1,5 G til hver av de etterlatte som i dette tilfellet var gjenlevde ektefelle og to barn.

De etterlatte mente at denne standardardiseringen i for liten grad tar hensyn til individuelle forhold ved uaktsomheten. De store variasjonene i grovhet gjør at det ikke bør kreves «særlige grunner» for å fravike standardbeløpet, og at oppreisningserstatningen bør utmåles skjønnsmessig ut fra graden av den grove uaktsomheten.

Høyesterett var ikke enig, og kom til at det fortsatt skal kreves "særlige grunner" for å avvike fra den nye standarden for oppreisning for uaktsomt drap som er på 1,5 G.

Har du spørsmål om oppreisning?

Har du vært utsatt for en personskade og vurderer å søke oppreisning? Våre erfarne personskadeadvokater er her for å veilede deg gjennom prosessen. Vi tilbyr en gratis vurdering av din sak og en uforpliktet samtale, slik at du kan få klarhet i dine juridiske alternativer. Kontakt oss i dag!