Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Gjeldende fra 1.september 2022 er det gjort tilføyelser i politiloven slik at personell som utøver arbeider eller utfører verv i politets tjeneste og som skader seg under pålagt trening, gis rett til erstatning for skader som ikke dekkes etter lov om yrkesskadeforsikring.

Hvert år inntreffer en rekke skadetilfeller under politiets ulike treninger og øvelser. Mange av disse skaden har tidligere falt utenfor den obligatoriske yrkesskadeforsikringsloven, med den begrunnelse at skadehendelsene verken har vært å anse som en plutselig eller uventet ytre hending eller en påkjenning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i politiyrket. Det har medført at slike skadehendelser ofte faller utenfor arbeidsulykkebegrepet i lov om yrkesskadeforsikring, med den konsekvens at skadelidte ikke har rett til yrkesskadeerstatning.

Lovgiver har nå innsett urimeligheten i at arbeidstakere som skader seg under pålagt trening ikke skal være yrkesskadedekket. Gjeldende fra 1.september 2022 vil politipersonell som skader seg under pålagt trening gis rett til erstatning for skader, selv om disse faller utenfor yrkesskadeforsikringsloven. Dette følger av den nye bestemmelsen i politiloven § 23a.

Skader som omfattes

Retten til erstatning etter politiloven § 23a omfatter skader som skyldes

 1. treningsaktivitet som inngår i et sertifiserings- og vedlikeholdsprogram for innsatspersonell, og treningsaktivitet med elementer fra slike program når den inngår i kravsett for å inneha bestemte stillinger, funksjoner, klassifiseringer og sertifiseringer. Treningsaktiviteten omfattes uavhengig av om den foregår på eller utenfor politiets egen eiendom
 2. annen treningsaktivitet på operative politioppgaver som omfatter elementer av maktbruk eller redningstjeneste, jf. § 4. Slik treningsaktivitet omfattes også når den arrangeres av, eller i samvirke med, andre nasjonale eller internasjonale aktører eller av Politihøgskolen som etter- og videreutdanning
 3. opptaksprøver for innsatspersonell

Retten til erstatning gjelder uavhengig av om treningsaktiviteten foregår i Norge eller i utlandet, og under hvilken del av treningsaktiviteten skaden oppstod. Retten til erstatning omfatter også skader som skyldes skadeforebyggende oppvarmingsøvelser som inngår i det spesifikke opplegget for treningsaktiviteter og opptaksprøver.

Med treningsaktiviteter på operative politioppgaver med elementer av maktbruk eller redningstjeneste (jf. politilovens § 23 a første ledd bokstav b) menes trening, kursing eller øvelser i blant annet:

 • arrestasjonsteknikk
 • bruk av våpen og andre maktmidler
 • utrykningskjøring og bruk av kjøretøy til tvangsmessig stans av annet kjøretøy
 • bruk av politihelikopter, droner o.l. i taktisk hendelses- eller situasjonshåndtering
 • føring av snøscooter i polisiære oppdrag, redningstjeneste og oppsynsvirksomhet
 • sjøtjeneste med føring av politiets båter
 • bruk av tjenestehunder i søk og redning og som maktmiddel
 • mobilt innsatskonsept og massetjeneste
 • livvakttjeneste
 • gjennomføring av søk og redningsoppdrag
 • innsatsledelse i politioppdrag og redningstjeneste
 • andre operative politioppgaver for å opprettholde ro og orden, beskytte liv og helse og kritiske samfunnsfunksjoner mv, og bekjempe kriminalitet.

Skadesituasjoner som ikke omfattes 

Retten til erstatning etter politiloven § 23a omfatter ikke skader som skyldes

 1. gjøremål knyttet til administrativ støtte, planlegging og gjennomføring av treningsaktiviteter og opptaksprøver
 2. alminnelig og generell fysisk grunntrening
 3. alminnelig og generell fysisk oppvarming i forkant av treningsaktiviteter eller opptaksprøver.

Fremsettelse av krav

Retten til erstatning etter politiloven § 23a forutsetter at skadelidte fremmer krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven § 11. Dersom dette kravet avslås, vurderer Statens pensjonskasse av eget tiltak om erstatning skal tilkjennes etter politiloven § 23a.