Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Når en tragisk hendelse som trafikkulykke, pasientskade eller yrkesskade fører til et dødsfall, kan de etterlatte ha rett til å søke om tap av forsørgererstatning. Denne formen for erstatning er utformet for å gi økonomisk støtte til de som mister en forsørger.

Hva innebærer forsørgertapsertatning?

En forsørger er en enkeltperson som aktivt har bidratt til økonomisk støtte for en annen person, eller som hadde intensjon om å gi slik støtte på nært forestående tidspunkt. Erstatning for bortfall av forsørgerrolle har ikke til hensikt å erstatte det emosjonelle tapet av et familiemedlem. Målet er imidlertid å begrense virkningene av en potensielt forverret økonomisk situasjon etter dødsfallet.


Hvem kan søke forsørgertapserstatning?  

For å kunne søke om erstatning for tap av forsørger, må de etterlatte enten helt eller delvis ha vært forsørget av den avdøde. Det avgjørende kriteriet er hvem den avdøde faktisk bidro til å forsørge. En bredere krets enn kun avdødes ektefelle og barn kan derfor ha rett til erstatning for forsørgertap. Dette inkluderer foreldre, samboer, søsken, fosterbarn eller andre slektninger som faktisk ble forsørget av den avdøde.

Enhver person som ble forsørget av den avdøde, har rett til erstatning ved dødsfall. Hvis for eksempel den avdøde etterlot seg både ektefelle og barn, fastsettes erstatningen særskilt for hver av dem. Målet er å kompensere for den enkeltes faktiske økonomiske tap som følge av forsørgerens bortgang.

Hva har man krav på i forsørgertapserstatning?

Erstatningsbeløpet blir individuelt fastsatt for hver person som ble forsørget av den avdøde. Dette sikrer at erstatningen tar hensyn til den spesifikke økonomiske belastningen som hver etterlatt person står overfor etter dødsfallet. Etter dødsfallet skal den som har mistet sin forsørger som utgangspunktet få sitt fulle tap erstattet.

Utgangspunktet ved utmålingen av erstatningen er at de som har tapt sin forsørger skal kunne opprettholde sin tilvante levestandard etter dødsfallet. Det foreligger imidlertid en tapsbegrensningsplikt for de etterlatte som medfører at de etterlatte har plikt til å begrense tapet og omstille seg.  Erstatningen gis kun for en omstillingsperiode.

Forsørgertapserstatningen inkluderer også kompensasjon for de oppgavene avdøde tidligere utførte i hjemmet, som for eksempel husarbeid, vedlikehold og praktiske gjøremål. Videre dekker erstatningen det tapte bidraget av omsorgsplikter avdøde hadde overfor barn.

Begravelsesutgifter ved forsørgertap

I tillegg til økonomisk erstatning kan det også være mulig å kreve dekning av utgifter som er relatert til dødsfallet, for eksempel begravelseskostnader og reiseutgifter.

Dersom dødsfallet skjedde som følge av en trafikkulykke eller yrkesskade, kan advokatutgifter dekkes av det ansvarlige forsikringsselskapet. Tilsvarende vil Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dekke advokatkostnader i tilfelle pasientskader.

Kontakt Simonsen Vogt Wiig

Dersom du har spørsmål om erstatning ved tap av forsørger, er det viktig å søke råd og veiledning fra fagfolk. Personskadeavdelingen hos Simonsen Vogt Wiig står klar til å bistå deg gjennom prosessen og sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.