Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Høyesterett avsa 22. juni 2021 for første gang en dom som vurderer forsikringsselskapenes mulighet – iht. forsikringsavtalelovens § 13-12- til å gi sikrede pålegg om å gjennomføre skadebegrensende tiltak i personforsikring. Spørsmålet for Høyesterett var hvorvidt et forsikringsselskap kunne pålegge en pilot å gjennomføre en gallesteinsoperasjon som betingelse for å få utbetalt forsikringssum for tap av helseattest.

Forsikringsavtalelovens § 13-12 gir selskapene mulighet til å gi «den forsikrede pålegg om tiltak som åpenbart vil begrense omfanget av selskapets ansvar» dersom pålegg ikke utgjør et «urimelig inngrep i friheten til å råde over sin person».

Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var grensen for hva som kunne sies å være et urimelig inngrep i retten til å råde over egen person. Høyesterett trekker opp de kryssende hensyn mellom den enkeltes personlige frihet og kroppslige integritet på den ene siden og hensynet til forsikringskollektivet på den annen side. Det sentrale i vurderingen måtte være en konkret rimelighetsvurdering hvor særlig «belastningen tiltaket utsetter forsikrede for i sin individuelle situasjon, står sentralt».

Høyesterett legger avgjørende vekt på at operasjonen ikke er spesielt omfattende og at den ikke påfører sikrede noen særlig belastning i hans individuelle situasjon. Det var snakk om en operasjon på cirka 1 time, en dag på sykehus og cirka 1 uke sykemelding.

Dommen kan leses her.