Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Pasientskadenemnda fattet den 30. juni 2021 vedtak hvor Norsk pasientskadeerstatnings vedtak av 30. juni 2017 ble omgjort, og pasienten ble tilkjent en tilleggserstatning på til sammen kr 8.282.362. Skadelidte har vært bistått av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig v/advokat Cecilie Sethil Stuberg.

Pasientskaden
Vår klient gjennomgikk den 10. januar 2011 en stor og omfattende operasjon ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Klienten ble etter operasjonen overført til lokalt sykehus, der det senere ble oppdaget tegn til infeksjon. Infeksjonen spredte seg, og medførte langvarig antibiotikabehandling og et forlenget og svært besværlig sykdomsforløp, samt varig skade for vår klient.  

Forvaltningsbehandlingen
Vår klient meldte saken til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i november 2012, som avslo krav om erstatning i vedtak 21. mars 2013. Vedtaket ble senere opprettholdt av Pasientskadenemnda (PSN) i vedtak 7. november 2013. Vår klient gikk etter dette til sak mot staten, men PSN erkjente ansvar for pasientskaden 30. oktober 2014, få dager før hovedforhandling var berammet. NPE tilkjente etter dette en total erstatning som følge av pasientskaden på kr 2.700.000 i vedtak den 22. juni 2017. Erstatningen fordelte seg på postene menerstatning, påført og fremtidig inntektstap, tapt og fremtidig hjemmearbeid og påførte og fremtidige merutgifter. I tillegg kom renter og skatteulempe. Vår klient var ikke enig i at den tilkjente erstatningen dekket sitt fulle økonomiske tap etter pasientskaden, og påklaget derfor vedtaket til Pasientskadenemnda. Pasientskadenemnda tilkjente på bakgrunn av vår klients klage en samlet erstatning på kr 10.982.362.

Erstatningsutmålingen
Det forelå særlig uenighet om størrelsen på inntektstapet som følge av pasientskaden. Til tross for at det var innhentet medisinsk dokumentasjon som bekreftet at vår klient mest sannsynlig ville ha fortsatt i den samme stillingen, behandlingsskaden tenkt borte, ville ikke NPE akseptere dette, og la til grunn at vår klient etter operasjonen ville komme tilbake i en stilling med mindre ansvar enn den stillingen klienten hadde på skadetidspunktet. Nemnda fant det på sin side sannsynliggjort at vår klient ville fortsatt i den samme stillingen etter operasjonen, dersom man tenker den forsinkete behandlingen av infeksjonen borte. Dette medførte en økning av erstatningen for det påførte og fremtidige inntektstapet med over 6 millioner kroner. Vår klient ble også tilkjent pensjonstap på nesten 200.000 kroner. I tillegg utgjorde rentene fra NPE til PSN sitt vedtak kr 1.824.119.

Vår klient har med denne rekordstore omgjøringen, etter over 8 års kamp mot systemet, endelig fått den erstatningen klienten har krav på etter loven. Vår klient vil også tilføye at uten hjelp og støtte fra SVW ville klienten aldri kunne stå imot staten, og ville ha gitt opp etter første avslag i mars 2013.