Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Rederiet Nordnes AS er idømt ei bot på kr 700.000. I tillegg er rederiet også dømt til å betale oppreising til den avdødes familie på 375.000 kroner, etter reglene for såkalt organansvar.

Ulykken skjedde 10. juni 2018 i internasjonalt farvann utenfor Island. Avdøde skulle vaske en ensilasjetank, dvs. en tank som blir brukt til restråstoff.

Han gikk ned i tanken, svima av kort tid etter av oksygenmangel og døde til slutt av kvelning nede i tanken.

I en dom 6.februar konkluderer Sunnmøre tingrett med at arbeidet og entring av tanken avslørte en markant og omfattende svikt i etterlevelsen av regelverk og rutiner som nettopp har som formål å vareta besetningsmedlemmenes liv og helse.

Denne svikten innebærer, ifølge Sunnmøre tingrett,  brudd på flere lover og forskrifter. Retten viser til skipssikkerhetsloven § 22, jf. § 6, § 62 første ledd bokstav b), og til flere forskrifter, m.a. Forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy § 6–13 og § 6–15.

Svikten i brudd på sikkerhetsbestemmelsene ble av retten vurdert til å være så omfattende at rederiet ble ansett å ha opptrådd grovt uaktsomt, med den konsekvens at de ble idømt bot og til å betale erstatning til de etterlatte.

Advokat Øyvind Vidhammer prosederte saken for de etterlatte